Pytania i odpowiedzi

Dlaczego Gorzów?

Nazwa niemieckiego Landsberga a/W przez lata nie miała swojego polskiego odpowiednika. Dopiero na mapie wydanej we Lwowie ok. 1915 roku po raz pierwszy pojawił się „Gorzów” dla oznaczenia wciąż niemieckiego miasta jakim był Landsberg a.W. W okresie międzywojennym nazwa „Gorzów” upowszechniła się i pojawiała się na innych mapach oraz innych wydawnictwach.

W marcu 1945 kiedy do Landsberga a/W przybyli z wielkopolskiego Wągrowca osadnicy z Florianem Kroenke na czele, Landsberg był po prostu Gorzowem. Tak brzmiała nazwa miasta, tak też w zasadzie była pisana, również w dokumentach i na pieczęciach. Jednak w maju 1946 r. wprowadzona została urzędowa nazwa miasta z przymiotnikiem „Wielkopolski”. Zapewne było to spowodowane tym, że Gorzów znajdował się w tym czasie w województwie poznańskim (w latach 1945–1950) i chodziło nie tylko o jego odróżnienie od innych miejscowości o nazwie Gorzów (miasto Gorzów Śląski oraz wieś Gorzów). Gorzów będąc wówczas siedzibą Wicewojewody Poznańskiego był centrum administracyjnym 14 powiatów Ziemi Lubuskiej, taka więc nazwa miasta miała zapewne podkreślać, poprzez przymiotnik Wielkopolski związki w Wielkopolską i polskość miasta. Dzisiaj, tamte motywacje nie dość, że nie uzasadnione historycznie straciły jakikolwiek sens. Zatem skrócenie nazwy miasta i powrót do pierwotnej polskiej nazwy, zapisanej na przedwojennych mapach przez wybitnego polskiego geografa prof. Eugeniusza Romera było by wyrazem szacunku dla wielu pokoleń Polaków tak właśnie przez stulecia nazywających po polsku niemiecki Landsberg.

Dlaczego chcemy przywrócenia nazwy Gorzów?

Po pierwsze, bo nazwa miasta jest podstawą jego tożsamości i podmiotowości, powinna więc wynikać z historycznej tradycji. Gorzów – tak Polacy we Lwowie ok. 1915 roku nazwali niemieckie miasto Landsberg an der Warthe i tę nazwę przywieźli polscy osadnicy, którzy przyjechali tu 27 marca 1945 r. z Wągrowca. Tak więc ta zmiana oznacza powrót do historycznej polskiej nazwy, oznacza tym samym oddanie szacunku Polakom, którzy miasto nazwali. Zmiana sprowadza się więc jedynie do pozbycia się drugiego członu – przymiotnika „Wielkopolski”, jako późniejszego dodatku.

Po drugie, bo dzisiejsza nazwa miasta wprowadza w błąd! Gorzów Wielkopolski leży w województwie lubuskim, a nie wielkopolskim i jest siedzibą wojewody lubuskiego(!).

Po trzecie, bo nazwa jest też świadectwem rangi, prestiżu miasta. Dookreślane przymiotnikami geograficznymi są małe miasta, a nie miasta duże, stolice województw.

Po czwarte, chodzi o dostosowanie nazwy urzędowej miasta do używanej w mowie potocznej. Na co dzień, praktycznie wszyscy posługują się tylko nazwą Gorzów.

Czy nie ma ważniejszych spraw w mieście?

Czy sprawa zmiany nazwy miasta jest uzasadniona i czy nie będzie miała złego wpływu na inne, potrzebne działania w Gorzowie (jak np. przebudowa ulic, chodników czy placów zabaw)? Tak postawione pytanie często zadaje sobie wielu mieszkańców naszego miasta. “Po co?”, a także “Czy powinniśmy się akurat tym teraz zajmować zamiast np. remontować chodniki?”.

Nie, procedura zmiany nazwy miasta nie wpłynie w istotny sposób na inne zadania Urzędu Miasta.

Pamiętajmy, że Gorzów jest ważnym, ponad 100 tysięcznym miastem wojewódzkim, z ogromnymi ambicjami. Jesteśmy w stanie bez problemów zająć się tym zaległym tematem równolegle z innymi, bieżącymi sprawami – bez żadnego uszczerbku dla efektywności którychkolwiek działań. Trzeba też mieć świadomość, że Urząd Miasta liczy obecnie ponad 25 wydziałów i biur, z czego zdecydowana większość w żadnym stopniu nie będzie zaangażowana w procedurę zmiany nazwy.

Szczerze mówiąc, sprawa zmiany nazwy miasta jest właściwie proceduralnie (a tym samym czasowo i kosztowo) prosta. Wymaga od przedstawicieli Urzędu Miasta jedynie przeprowadzenie konsultacji społecznych – do czego lokalne władze są świetnie przygotowane, realizując choćby w niemal identyczny sposób coroczny budżet obywatelski. Następnie o zmianie nazwy miasta zadecyduje głosowanie Rady Miasta. Resztę działań będzie podejmował już zaś Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydając stosowne rozporządzenie zmieniające nazwę miasta od 1 stycznia 2026 r.

Konsekwencje formalne zmiany nazwy miasta, takie jak wymiana pieczątek, zmiana cyfrowa nazwy w plikach komputerowych czy wymiana tablic z nazwami organów samorządowych (np. “Prezydent Miasta Gorzowa” zamiast “Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.”) zajmą zaledwie kilka dni i szybko odejdą w niepamięć.

Ile to będzie kosztowało?

To pytanie, pojawia się najczęściej i trudno się dziwić – jest przecież tak, że patrzymy na rzeczywistość przez portfel. Możemy jednak wszystkich zdecydowanie uspokoić – koszty zmiany nazwy miasta są znikome, jak pokazuje przykład oczyszczenia w 2015 roku nazwy Stargard z przymiotnika Szczeciński, gdyż:
1) drugi człon nazwy miasta na tablicach można zamalować, a na pieczątkach wyciąć, zaś na papierze firmowym którym posługują się urzędy i firmy wystarczy dokonać korekty w komputerze ( kliknąć Delete),
2) wprowadzenie zmiany – usunięcie członu Wielkopolski – można dokonać stopniowo, w miarę fizycznego zużycia się dotychczasowych tablic. Tak więc, ta zmiana dla urzędów, szkół, firm itp., to jest bardziej kwestia dobrej woli, aniżeli kosztów.
A zatem wysokie koszty, to tylko mit – abstrahując od powyższego – wystarczy również spojrzeć na ceny; cena nowoczesnej pieczątki używanej w firmach i urzędach nie przekracza 20 zł, a cena tablicy urzędowej na budynek 100 zł. Co więcej, skrócenie nazwy miasta, w długiej perspektywie oznacza oszczędności!
W wielu formularzach urzędowych nie będzie już trzeba wielokrotnie powtarzać Wielkopolski – a to duża oszczędność czasu, farby i papieru w drukarkach komputerowych.

Czy mieszkańcy będą musieli wymieniać dokumenty?

Zgodnie z interpretacją przepisów przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji: „Zmiana nazwy miejscowości urodzenia, znajdująca się zarówno w dokumentach paszportowych jak też dowodach osobistych, nie ma wpływu na ważność tych dokumentów. Zarówno przepisy ustawy o dokumentach paszportowych jak też ustawy o dowodach osobistych przewidują regulację zgodnie z którą miejsce urodzenia znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zamieszczane w dokumencie paszportowym w brzmieniu wynikającym z przepisów wydanych na podstawie art. 9 (https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgojugqydoltqmfyc4njqga4dcnjugq) ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1443 (https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgojugqydoltqmfyc4njqga4dcnbqga)), obowiązującym w dniu złożenia wniosku o wydanie dokumentu paszportowego. To jest akurat zapis z ustawy „paszportowej”, jednak w ustawie „dowodowej” jest to uregulowane podobnie. Zapis ten oznacza, iż ewentualna zmiana nazwy miejscowości w cyklu „życia” dokumentu nie powoduje, iż dokument podlega unieważnieniu z uwagi na zmianę danych.

Co więcej, w przypadku zmiany tzw. danych blankietowych, tzn. danych zamieszczanych na dokumencie, to jedynie zmiana nazwiska, imienia (imion) daty urodzenia, płci lub numeru PESEL powoduje unieważnienie dokumentu.”

Czy skrót “Wlkp.” jest oficjalnie dopuszczonym skrótem, dozwolonym w użyciu go w nazwie miasta?

Nie! Urzędowa nazwa miasta to Gorzów Wielkopolski. Taką nazwę miasta przewidują obowiązujące przepisy prawa.

Nie istnieje więc miasto o nazwie „Gorzów Wlkp.” – czy czasami, choć rzadko spotykane, “Gorzów Wlk.”, jest tylko „Gorzów Wielkopolski”.

Żaden przepis powszechnie obowiązującego prawa nie zezwala na używanie skrótów nazwy miasta w żadnej postaci (nie tylko “Wlkp.”, ale także właśnie “Wlk.” jako Wielkie czy “Op.” jako Opolskie), w szczególności w kwestiach urzędowych.

Używanie jakichkolwiek skrótów nazw miast (jak choćby “Strzelce Op.”) jest jedynie kwestią praktyki i zwyczaju, które jako błahe nie są co do zasady kwestionowane. Zauważyć można, że akceptacja ta dotyczy także urzędowych tabliczek na gorzowskim ratuszu (“Rada Miasta Gorzowa Wlkp.”).

Zwyczajowe używanie skróconej nazwy miasta jako niepoprawne urzędowo może mieć jednak daleko idące konsekwencje. Przekonała się o tym m.in. część mieszkańców lubuskiego Nowego Miasteczka, gdy w grudniu 2015 r. zawiązana tam grupa inicjatywna mieszkańców zgłosiła zamiar przeprowadzenia referendum lokalnego w sprawie odwołania burmistrza miasta i gminy. Do zgłoszenia dołączona była lista z 546 podpisami poparcia. Po ich weryfikacji komisarz wyborczy zdyskwalifikował 244 podpisy, w tym aż 205 podpisów z powodu wadliwego określenia nazwy miejscowości skrótem niepozostającym w powszechnym użyciu. 140 mieszkańców zapisało nazwę swojej miejscowości w formie: N. Miasteczko, 50 – N. Miast., 12 – Nowe Miast., a trzech – N. Miastecz. W konsekwencji wniosek został odrzucony.

Podstawa prawna:
§ 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw i rodzajów niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych z dnia 20 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2783).

Czy będzie trzeba wymienić swój dowód osobisty?

Nie! Z uwagi na zmianę nazwy miasta nie będzie trzeba wymienić swojego dowodu osobistego.

Wszystkie dotychczas wydane dowody osobiste pozostaną ważne na niezmienionych zasadach do końca okresu, na jaki zostały wydane. Będzie można bez przeszkód je wykorzystywać we wszystkich sytuacjach, także urzędowych.

We współczesnych dowodach osobistych nazwa miasta może pojawić się w dwóch miejscach – oznaczeniu miejsca urodzenia oraz oznaczeniu organu wydającego (Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego). W obu przypadkach, z mocy powszechnie obowiązującego prawa, zmiany w tym zakresie nie powodują obowiązku wymiany dowodu osobistego. W konsekwencji dalej ujawniona na dowodzie osobistym nazwa miasta “Gorzów Wielkopolski” będzie oznaczała “Gorzów” – po zmianie nazwy.

Podstawa prawna:

Art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2022 r. poz. 671 z późn. zm.):

Wydanie nowego dowodu osobistego następuje w przypadku:
(…) zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego oraz zmiany nazwy miejsca urodzenia

Czy będzie trzeba wymienić dokument prawa jazdy?

Nie! Z uwagi na zmianę nazwy miasta nie będzie trzeba wymienić swojego prawa jazdy (dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami).

Wszystkie dotychczas wydane prawa jazdy pozostaną ważne na niezmienionych zasadach do końca okresu, na jaki zostały wydane. Będzie można bez przeszkód je wykorzystywać we wszystkich sytuacjach, także w przypadku np. kontroli patrolu Policji.

We współczesnych prawach jazdy nazwa miasta może pojawić się w dwóch miejscach – oznaczeniu miejsca urodzenia oraz oznaczeniu organu wydającego (Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego – wykonujący w tym przypadku obowiązki Starosty z uwagi na to, że jest to miasto na prawach powiatu). W obu przypadkach, z mocy powszechnie obowiązującego prawa, zmiany w tym zakresie nie powodują obowiązku wymiany dowodu osobistego. W konsekwencji dalej ujawniona na prawie jazdy nazwa miasta “Gorzów Wielkopolski” będzie oznaczała “Gorzów” – po zmianie nazwy.

Podstawa prawna:
Art. 18b ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2023 r. poz. 622 z późń. zm.):
W przypadku utworzenia, połączenia, podzielenia lub zniesienia powiatów lub zmiany nazwy powiatu albo miejscowości prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem wydane przed dniem wejścia w życie przepisów tworzących, łączących, dzielących lub znoszących powiaty lub zmieniających nazwę powiatu albo miejscowości, zachowują ważność.

Czy będzie trzeba samodzielnie aktualizować treść księgi wieczystej lub wpisu w ewidencji gruntów i budynków?

Nie! Z uwagi na zmianę nazwy miasta nie będzie trzeba samodzielnie dokonywać jakichkolwiek zmian w księgach wieczystych lub wpisach w ewidencji gruntów i budynków.

Na wstępie szerszej odpowiedzi na to pytanie trzeba wskazać, że w przypadku pozytywnego wyniku konsultacji społecznych, zmiana nazwy miasta odbędzie się na mocy powszechnie obowiązującego prawa w postaci stosownego rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Jeżeli chodzi o oznaczanie położenia nieruchomości (w tym określenie np. numeru działki, jej powierzchni, nazwy miejscowości, ulicy etc.), a więc informacji zawartych w Dziale I-O każdej księgi wieczystej, to danymi źródłowymi są zawsze dane administracyjne wykazane w ewidencji gruntów i budynków (a więc tzw. katastru).

W pierwszej kolejności właściwy organ administracyjny dokona z urzędu aktualizacji wpisu w ewidencji gruntów i budynków poprzez zmianę nazwy miasta z “Gorzów Wielkopolski” na “Gorzów”. Stanie się to więc bez koniecznej inicjatywy samego właściciela nieruchomości i bez żadnych opłat.

Następnie informacja o zmianie w ewidencji zostanie przekazana do sądu wieczystoksięgowego (Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., Wydział VI Ksiąg Wieczystych), który także z urzędu dokona sprostowania danych wpisu w zakresie zmiany nazwy miasta z “Gorzów Wielkopolski” na “Gorzów”. Także i w tym przypadku stanie się to więc bez koniecznej inicjatywy samego właściciela nieruchomości i bez żadnych opłat.

Podstawa prawna:
Art. 24 ust. 2b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2023 r. poz. 1752 z późn. zm.):
Aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków następuje: (…) w drodze czynności materialno-technicznej na podstawie: (…) przepisów prawa.

Art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2023 r. poz. 1984 z późn. zm.):
1. W razie niezgodności danych katastru* nieruchomości z oznaczeniem nieruchomości w księdze wieczystej sąd rejonowy dokonuje – na wniosek właściciela nieruchomości lub wieczystego użytkownika – sprostowania oznaczenia nieruchomości na podstawie danych katastru nieruchomości.
2. Sprostowanie, o którym mowa w ust. 1, może być dokonane także z urzędu, na skutek bezpośredniego sprawdzenia danych w bazie danych katastru nieruchomości lub zawiadomienia jednostki prowadzącej kataster nieruchomości.

* Do czasu przekształcenia ewidencji gruntów i budynków w kataster nieruchomości, przez użyte w niniejszej ustawie pojęcie ,,kataster nieruchomości” rozumie się tę ewidencję na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym (Dz.U. poz. 363 oraz z 2015 r. poz. 218), która weszła w życie z dniem 1 lipca 2003 r.

Czy inne dokumenty, jak legitymacje czy polisy ubezpieczeniowe, pozostaną ważne?

Tak! Zmiana nazwy miasta nie wpłynie na ważność wcześniej wydanych dokumentów takich jak legitymacje (np. emeryta-rencisty wydana przez ZUS), polisy ubezpieczeniowe i inne.

W zdecydowanej większości dokumentów nazwa miasta albo nie występuje wcale (jak w przypadku wyżej wskazanej legitymacji emeryta-rencisty), albo ma charakter drugorzędny i niemający wpływu na ważność dokumentu – jako identyfikator miejsca zamieszkania na cele korespondencyjne osoby, której dokument dotyczy. Z tą drugą sytuacją mamy do czynienia szczególnie w przypadku polis ubezpieczeniowych niezwiązanych z nieruchomościami, takimi jak klasyczne polisy OC/AC komunikacyjne.

Każdy dokument, w którym nazwa miejscowości podana jest jedynie jako określenie adresu korespondencyjnego, pozostanie ważny bez żadnych zmian po zmianie nazwy miasta z “Gorzów Wielkopolski” na “Gorzów”. Nie jest to bowiem w żadnej mierze element istotny dla obowiązywania takiego dokumentu. Zmiana nazwy miasta nie utrudni także w żadnej mierze doręczania korespondencji. Przesyłki pocztowe identyfikowane są bowiem zawsze w pierwszej kolejności przez wskazany kod pocztowy, a ten pozostanie w dalszym ciągu taki sam, bez zmian – a więc 66-400 z jego podgrupami.

W przypadku polis ubezpieczeniowych dotyczących nieruchomości wskazanie dokładnego adresu ubezpieczonej nieruchomości jest istotne dla istoty danej polisy, ale w tym przypadku zmiana nazwy miejscowości dokonana stosownym aktem prawa powszechnie obowiązującego, a więc rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, będzie jasno określała, że dotychczasowa miejscowość o nazwie “Gorzów Wielkopolski” nosić będzie nazwę “Gorzów” i dalej jest to ta sama miejscowość. W efekcie zmiana nazwy miasta nie unieważni takiej polisy, ani nie będzie wymagała nawet jej korekty w trakcie obowiązywania.

Pamiętać wreszcie trzeba, że większość tego rodzaju dokumentów ma charakter okresowy, czyli wydawane są na określony czas, po którym samoczynnie tracą ważność i należy je samodzielnie (wedle własnej decyzji) wznowić. Dotyczy to przede wszystkim polis ubezpieczeniowych. W konsekwencji nawet gdyby nazwa miejscowości widniała na dokumencie wyłącznie na cele wskazania adresu korespondencyjnego, to w skrajnym przypadku będzie to zmienione przy okazji wznowienia dokumentu na kolejny okres.

Czy będzie trzeba zaktualizować treść (tzw. gumkę) pieczątki, w szczególności firmowej?

Tak. Jeżeli przedsiębiorca posiada pieczątki, np. firmową czy “za zgodność”, na których widnieje adres siedziby jego działalności gospodarczej z nazwą miejscowości “Gorzów Wlkp.”/”Wielkopolski”, to w przypadku zmiany nazwy miasta treść każdej takiej pieczątki będzie musiała być zaktualizowana.

Z samej natury pieczątek wynika, że służą one ułatwieniu i przyspieszeniu opatrywania dokumentów stałymi, powtarzalnymi danymi, takimi jak choćby adres. Ważnym jest więc, aby pieczątki posiadały treść zgodną z aktualnym stanem faktycznym i prawnym. W przypadku gdyby doszło do zmiany nazwy miasta, to po wejściu w życie odpowiedniego rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ulegnie zmianie stan faktyczny, a więc nowe dokumenty będą musiały być już opatrywane zaktualizowanymi danymi miejscowości – co musi zostać odzwierciedlone w treści pieczątki.

Co ważne, wszelkie dotychczas wystawione stemple, przed zmianą nazwy miasta, nie stracą swojej ważności i skuteczności – były bowiem i będą w dalszym ciągu wystawione zgodnie z prawidłowym ówcześnie stanem faktycznym i prawnym.

Wreszcie, co trzeba szczególnie podkreślić, zmiana będzie dotyczyła tylko i wyłącznie fragmentu treści pieczątek, a więc tzw. gumek, a nie całego mechanizmu stempla. W praktyce taką prostą aktualizację będzie mógł zrobić każdy samodzielnie, usuwając z gumki fragment “Wielkopolski”/”Wlkp.”, np. poprzez wycięcie jej nożyczkami lub ostrym nożem. Natomiast zakup całkowicie nowej gumki do pieczątki to koszt rzędu 5-20 zł brutto za sztukę (w zależności od wielkości mechanizmu stempla).

Nie ma w Polsce co do zasady obowiązku prawnego stosowania jakichkolwiek pieczątek w swojej działalności gospodarczej. W konsekwencji nie istnieją oficjalne, urzędowe wzory pieczęci. W skrajnym przypadku dopuszczalne będzie więc po prostu stosowanie dotychczasowych pieczątek bez zmian, a następnie wykreślanie uchylonej części nazwy miasta “Wlkp.”/”Wielkopolski” długopisem z opieczętowanego dokumentu.

Czy powstaną jakieś koszty związane z użytkowaniem kasy fiskalnej?

Nie! Zmiana nazwy miejscowości nie stanowi żadnej istotnej zmiany danych dotyczących użytkowania kasy fiskalnej. W szczególności nie powstanie obowiązek zawiadamiania Urzędu Skarbowego o jakichkolwiek zmianach, nie trzeba będzie przeprowadzać ponownej fiskalizacji kasy czy też dokonywać zmian wpisów w książce serwisowej kasy.

Jedyną rzeczą, którą każdy posiadacz kasy będzie musiał wykonać, to w przypadku zaistnienia zmiany nazwy miasta z “Gorzów Wielkopolski” na “Gorzów” – to z dniem wejścia w życie tej zmiany należało będzie po prostu zmienić nazwę miasta w ustawieniach kasy poprzez wykreślenie z niej członu “Wielkopolski/Wlkp.” Taką zmianę bez ingerencji serwisowej może samodzielnie przeprowadzić każdy użytkownik kasy.

Gdyby jednak ktokolwiek zapomniał o aktualizacji nazwy miejscowości, to w dalszym ciągu wystawione paragony fiskalne, wydruki dobowe czy miesięczne z danych kasy – pozostaną ważne. Wpis nazwy miejscowości nie jest bowiem w tym przypadku błędem unieważniającym działania podatnika obsługującego kasę. W takim przypadku zapewne przy najbliższym zwykłym przeglądzie serwisowym kasy, uprawniony serwisant samodzielnie zaktualizuje dane nazwy miejscowości.

Czy będzie trzeba zmieniać treść zawartych już umów, pisemnych zleceń i podobnych?

Nie! Zmiana nazwy miasta poprzez wykreślenie z niej przymiotnika “Wielkopolski” w żaden sposób nie wpłynie na ważność, skuteczność i obowiązujący charakter wszystkich umów, które były dotychczas zawarte.

Nazwa miasta może występować w dokumentach takich jak umowy w wielu różnych miejscach, najczęściej będzie to jednak tzw. komparycja – czyli wstępna część dokumentu, która definiuje strony (np. sprzedającego i kupującego w przypadku umowy sprzedaży) – wtedy miejscowość wskazywana jest jako element adresu korespondencyjnego danej strony. Jednakże nazwa miasta może także pojawiać się w części merytorycznej dokumentu, np. gdzie definiuje się miejsce jej wykonania (budowa domu, montaż drzwi, dostawa towaru itd.).

Niezależnie jednak od tego, w którym miejscu i w jakiej formie została użyta nazwa miejscowości w dotychczasowej postaci, wskazanie to pozostanie ważne i skuteczne bez konieczności żadnych zmian (np. aneksów) nawet w przypadku ewentualnej zmiany nazwy miasta.

Zmiana nazwy miejscowości dokonana stosownym aktem prawa powszechnie obowiązującego, a więc rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, będzie jasno określała, że dotychczasowa miejscowość o nazwie “Gorzów Wielkopolski” nosić będzie nazwę “Gorzów” i dalej jest to ta sama miejscowość. W efekcie zmiana nazwy miasta nie unieważni żadnego dokumentu typu umownego, ani nie będzie wymagała nawet jego korekty w trakcie obowiązywania.

Natomiast bez wątpienia w przypadku uchwalenia oraz wejścia w życie zmiany nazwy miasta na “Gorzów” konieczne będzie zaktualizowanie projektów czy szablonów umownych, tak aby nowe umowy w takiej sytuacji posiadały już aktualne i prawidłowe z uwagi na obowiązujący stan prawny oznaczenie.